DBBL ATM Booth Location in Munshigonj

SL No ATM Name Address
1 Munshiganj Branch Dewan Plaza, Bazar Road, Munshigonj
2 Munshirhat – 1 Munshiganj ATM Dag No – 2269 (Old 1587), Munshirhat, Munshigonj
3 Munshirhat – 2 Munshiganj ATM Dag No – 2269 (Old 1587), Munshirhat, Munshigonj
4 Betka Bazar – 1 Munshiganj ATM Betka Bazar, Tongibari, Munshigonj
5 Betka Bazar – 2 Munshiganj ATM Betka Bazar, Tongibari, Munshigonj
6 Pouro Market Munshiganj – 1 ATM 71 Pouro Market, Munshigonj Sadar Road, Munshigonj
7 Pouro Market Munshiganj – 2 ATM 71 Pouro Market, Munshigonj Sadar Road, Munshigonj
8 Mridha Complex Munshiganj ATM Mridha Complex, Near DC Office, Munshigonj
9 Paurashava Bhaban – 1 MUN ATM Munshiganj Paurashava Bhaban, Munshiganj
10 Paurashava Bhaban – 2 MUN ATM Munshiganj Paurashava Bhaban, Munshiganj
11 Paurashava Bhaban – 3 MUN ATM Munshiganj Paurashava Bhaban, Munshiganj
12 Shipahipara FT – 1 Munshiganj ATM Khanka, Dalalpara, Shipahipara, Munshigonj
13 Shipahipara FT – 2 Munshiganj ATM Khanka, Dalalpara, Shipahipara, Munshigonj
14 Shipahipara FT – 3 Munshiganj ATM Khanka, Dalalpara, Shipahipara, Munshigonj
15 Shipahipara FT – 4 Munshiganj ATM Khanka, Dalalpara, Shipahipara, Munshigonj
16 Euro Plaza Munshiganj ATM Euro Plaza, Sadar Hospital Road, Munshigonj
17 Het Laxmiganj – 1 Munshiganj ATM Zam Zam Tower, 480 Hatlaxmiganj, Munshigonj
18 Het Laxmiganj – 2 Munshiganj ATM Zam Zam Tower, 480 Hatlaxmiganj, Munshigonj